Privacy policy

Dla Idesin Spółka z o.o. jawna z siedzibą w Kielcach ochrona danych osobowych jest jednym z priorytetów działalności. Naszym celem jest informowanie o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych na bieżąco i należycie.

Szczegółowo przedstawiamy okoliczności gromadzenia przez nas informacji o Tobie, w zależności od tego, czy jesteś gościem naszej strony internetowej, kontrahentem, klientem lub przyszłym albo obecnym pracownikiem. Wskazujemy cel i podstawę prawną, gromadzenia Twoich danych osobowych, wskazujemy zakres zbieranych danych, okres, przez jaki te dane osobowe będą przez nas przetwarzane. Poinformujemy Cię o wszelkich prawach przysługujących Tobie, związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych. Przetwarzanie Twoich danych osobowych przebiega zawsze z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa krajowych, jak i obowiązujących w Unii Europejskiej (m.in. RODO).

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Danymi osobowymi będą zarówno takie dane, które pozwalają na określenie tożsamości konkretnej osoby, jak i takie, które nie pozwalają na jej natychmiastową identyfikację, ale są, przy pewnym nakładzie kosztów, czasu i działań, zwłaszcza przy wykorzystaniu łatwo osiągalnych i powszechnie dostępnych źródeł, wystarczające do jej ustalenia. W konsekwencji oznacza to, że danymi osobowymi nie są pojedyncze informacje o dużym stopniu ogólności. Informacja te stają się danymi osobowymi wówczas, gdy zostaną zestawione z innymi dodatkowymi informacjami, które w konsekwencji można odnieść do konkretnej osoby (np. imieniem i nazwiskiem).

Przetwarzaniem danych osobowych są wszelkie możliwe czynności wykonywane na danych osobowych niezależnie od tego, czy są dokonywane w sposób zautomatyzowany, czy nie. Będzie to m. in. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie czy niszczenie danych.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych, które są przekazywane w przypadkach opisanych w niniejszej polityce prywatności jest: Idesin Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach, przy ul. Batalionów Chłopskich 91A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001039939, NIP: 959 – 194 – 96 – 27, REGON: 260635257.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Wskazujemy, że w większości przypadków przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych wynika z realizacji umowy lub działań podejmowanych przed zawarciem umowy. Przetwarzamy Twoje dane w niezbędnym zakresie w związku z tym, że np. dokonałeś zakupu bądź złożyłeś zamówienie na oferowane przez nas towary albo łączy Cię z nami umowa o pracę albo inna umowa (ewentualnie zamierzasz zawrzeć z nami umowę).

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, np. dane zawarte w dokumentach sprzedażowych (np. na fakturze VAT), gdyż przepis prawa nakazuje dokumentowanie sprzedaży, wskazuje zakres danych oraz precyzuje czas, przez jaki te dane jesteśmy zobowiązani przechowywać.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. W takim przypadku każdorazowo wyraźnie zapytamy Cię o udzielenie takiej zgody. Takie zapytanie o wyrażenie zgody
przedstawione będzie w sposób pozwalający odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe również na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu administratora. Słowo „prawnie” nie oznacza, że interes administratora musi mieć podstawę w obowiązujących przepisach prawa (w takiej sytuacji mamy do czynienia z przetwarzaniem wymaganym przez przepis prawa). Takim interesem jest np. monitoring pomieszczeń produkcyjnych i biurowych. Jednocześnie pragniemy Cię zapewnić, że ilekroć zamierzamy przetwarzać dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na Twoją osobę (pozytywny jak i negatywny) tej konkretnej czynności przetwarzania, a także przetwarzać dane osobowe tylko i wyłączenie w sytuacjach, w których nadrzędnego charakteru wobec naszych interesów nie będą miały Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności przysługujące Tobie.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Idesin Spółka z o.o. jawna z siedzibą w Kielcach dba o realizację praw przysługujących osobom, których dane osobowe przetwarza, na podstawie RODO, tj.:

a) prawa do cofnięcia zgody,
b) prawa dostępu do danych osobowych,
c) prawa do sprostowania danych,
d) prawa do usunięcia danych,
e) prawa do ograniczenia przetwarzania,
f) prawa do przenoszenia danych,
g) prawa do sprzeciwu,
h) prawa do niepodlegania decyzjom opartym wyłączenie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane zawsze może wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czy udostępniamy Twoje dane osobowe osobom trzecim?

Bez Twojej wyraźnej zgody nie udostępniamy Twoich danych osobowych osobom trzecim, które mogłyby wykorzystać je dla własnych celów. Wyjątek stanowią uprawnione organy Państwowe, działające w ramach obowiązujących przepisów prawa, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić Twoje dane. Dzielimy się natomiast niektórymi danymi z usługodawcami, których zaangażowaliśmy do realizowania usług w naszym imieniu (np. z kurierami, którzy dostarczają zamówienia lub firmami informatycznymi, które świadczą dla nas usługi). Usługodawcy, na mocy odpowiednich umów, zobowiązani są jednak do wykorzystywania powierzonych im danych wyłącznie według naszych wytycznych oraz w ściśle określonym przez nas celu. Zobowiązujemy ich również do stosownego zabezpieczenia Twoich danych i zachowania ich w tajemnicy.

Sposób i zakres przetwarzanych danych osobowych:

1) monitoring wizyjny: podczas odwiedzin naszych pomieszczeń biurowych lub produkcyjnych Twój wizerunek może być rejestrowany przez kamery monitoringu. Staramy się zapewniać bezpieczeństwo naszym klientom, pracownikom i gościom, jak również chronić ich i nasze mienie (nasz prawnie uzasadniony interes). Pragniemy Cię zapewnić, iż monitoringiem wizyjnym nie są objęte miejsca, w których naruszałoby to Twoją prywatność. Monitoring nagrywa wyłącznie obraz bez rejestracji dźwięku. Dane z monitoringu wizyjnego nie podlegają jakiemukolwiek profilowaniu, jak również nie są poddawane żadnym analizom, w tym w celach marketingowych. Dostęp do nagrań posiada wyłącznie grono naszych zaufanych pracowników. Czas przechowywania nagrań, o ile nie doszło do incydentu związanego z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, wynosi maksymalnie 30 dni. Po tym okresie, nagrania są bezpowrotnie nadpisywane. Nagrania z monitoringu mogą być w prawnie uzasadnionych okolicznościach udostępniane stosownym organom państwowym. Pamiętaj, że miejsca, w których prowadzony jest monitoring wizyjny, są odpowiednio oznakowane za pomocą stosownych znaków graficznych.

2) podczas odwiedzin w siedzibie lub biurze administratora możesz zostać poproszony o podanie imienia i nazwiska. Podanie danych będzie Twoją dobrowolną decyzją, jednakże ich niepodanie w określonych sytuacjach może skutkować brakiem możliwości wejścia do interesującej Cię lokalizacji (np. biura dyrekcji, wspólników). Dane te mogą zostać wpisane rejestru gości. Prowadzenie przez nas tego rejestru związane jest z dbaniem o zapewnienie bezpieczeństwa naszych pracowników, jak również o know-how i tajemnice przedsiębiorstwa (nasz prawnie uzasadniony interes). Dane zawarte w rejestrze gości mogą również być wykorzystane w celach dowodowych. Dostęp do danych z rejestru gości posiada wyłącznie grono naszych zaufanych pracowników. Dane zawarte w rejestrze gości, o ile nie doszło do incydentu związanego z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia lub tajemnicy przedsiębiorstwa, usuwane są nie później niż po upływie 12 miesięcy od ich zebrania.

3) w toku przyjęcia i rozpatrywania reklamacji na towary będzie wymagane podanie przez Ciebie określonych danych osobowych, m. in.: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, telefonu kontaktowego, numeru zamówienia bądź dokumentu zakupu, daty zakupu, oczekiwanego sposobu rozpatrzenia reklamacji. Zgłoszenia reklamacji są przyjmowane na adres poczty elektronicznej: reklamacje@idesin.pl
Podanie przez Ciebie wyżej wymienionych danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może w niektórych sytuacjach skutkować niemożliwością rozpatrzenia Twojego zgłoszenia. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych, w przypadku reklamacji jest realizacja obowiązków wynikających z umowy sprzedaży, jak również wypełnianie obowiązków nałożonych na nas przez obowiązujące przepisy prawa (np. rękojmia przy sprzedaży w Kodeksie cywilnym). Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dane mogą być udostępniane m. in. firmom informatycznym, które są operatorami technicznymi wykorzystywanej przez nas infrastruktury techniczno-informatycznej, dostawcom towarów, którzy mogą rozpatrywać reklamacje, firmom transportowym, w związku z realizacją usług transportowych oraz innymi podmiotom, które mogą realizować w naszym imieniu pewne usługi, jak np. wysyłka towaru.

4) podczas odwiedzin naszej strony internetowej https://idesin.pl/: w celu funkcjonowania naszego serwisu internetowego, gromadzimy uzyskane podczas przeglądania przez Ciebie strony https://idesin.pl/ dane, takie jak: (i) informacje o urządzeniu z którego korzystasz, (ii) wykorzystywane do przeglądania aplikacje, (iii) sposoby korzystania z serwisu, (iv) lokalizacje, a także (v) informacje zawarte w "plikach cookies". Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Strona https://idesin.pl/ wykorzystuje pliki cookies głównie w celu rozpoznawania Twoich osobistych preferencji i zapamiętywania Twoich ostatnich ustawień. Stosowane przez serwis pliki cookies pozwalają na rozpoznanie Twojego komputera w czasie kolejnej wizyty w serwisie i ich głównym zadaniem jest ułatwienie korzystania Ci z serwisu. Ułatwienie to polega na tym, że dane zebrane za pośrednictwem cookies łączymy z unikalnym ID Twojego komputera, dzięki czemu możemy kierować do Ciebie bardziej spersonalizowany przekaz marketingowy, oparty na historii Twojej interakcji z naszym serwisem. Pliki cookies przetwarzamy wyłącznie za Twoją zgodą. W każdej chwili możesz wycofać bądź ponownie wyrazić zgodę na wykorzystanie plików cookies. W tym celu wystarczy, że dokonasz zmian w ustawieniach swojej przeglądarki. Poniżej znajdują się linki do stosownych instrukcji dla najpopularniejszych przeglądarek:

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

5) w toku procesu rekrutacji do pracy: chcąc aplikować do pracy w Idesin Spółka z o.o., poprosimy Cię o podanie informacji o sobie, z tym, że mogą to być zarówno te wskazane w Kodeksie pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jak również inne dane, w tym dane kontaktowe, które będą dla nas niezbędne, aby być w stanie ocenić Twoją kandydaturę oraz ewentualnie skontaktować się z Tobą. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie określonych danych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji. Przekazane przez Ciebie dane będą przetwarzane w powyższych celach w związku z podjęciem przez Ciebie czynności zmierzających do zawarcia z nami umowy o pracę (wysłanie CV) oraz ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes. Dane będziemy przetwarzać przez okres wynikający z przepisów Kodeksu pracy. W ramach prowadzenia przez nas czynności rekrutacyjnych Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które świadczą dla nas usługi związane z dostarczaniem i administrowaniem systemów informatycznych, wykorzystywanych przez nas do celów rekrutacyjnych. Dodatkowo pragniemy Cię poinformować, iż możesz wyrazić zgodę na przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Udzieloną zgodę możesz w każdej chwili wycofać, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu jej wycofania. Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych również w przyszłych rekrutacjach, będziemy uprawnieni do tego, by zgłosić się do Ciebie w przypadku, gdy Twoja kandydatura będzie odpowiadała wymaganiom stawianym przez nas, gdy będziemy szukać nowego pracownika. Twoje dane, przetwarzane przez nas na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, będziemy przechowywać do czasu cofnięcia jej przez Ciebie, wniesienia sprzeciwu bądź usunięcia przez nas danych.

6) Współpraca z kontrahentami: jeżeli jesteś przedsiębiorcą i zamierzasz zostać lub jesteś naszym kontrahentem, będziemy prosić Cię o podanie imienia, nazwiska, firmy, NIP, REGON-u oraz adresu bądź siedziby prowadzonej działalności gospodarczej. Wśród danych mogą pojawić się również dane kontaktowe pracowników, którzy w Twoim imieniu będą realizować zawartą z nami umowę. Dane gromadzimy w calach handlowych i robimy to na podstawie przesłanki realizacji umowy, która również dotyczy działań podjętych przez nas na Twoje żądanie, jeszcze przed jej zawarciem (np. wysłanie nam oferty) oraz w celu realizacji naszego i Twojego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na umożliwieniu prawidłowego i efektywnego wykonywania umowy. Dane podajesz dobrowolnie, jednakże brak ich podania może skutkować niemożliwością zawarcia z Tobą określonej umowy. Dane będziemy przetwarzać przez okres trwania łączącej nas umowy, a po jej wygaśnięciu przez okres wynikający ze stosownych przepisów prawa, w tym Kodeksu Cywilnego (przedawnienie roszczeń) i Ustawy o rachunkowości (przechowywanie faktur). Dane, udostępniane będą m. in. firmom informatycznym, które są operatorami technicznymi wykorzystywanej przez nas infrastruktury techniczno-informatycznej, jak również osobom trzecim zaangażowanym w realizację zawartej z Tobą umowy.

Zmiany polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może zostać zmieniona lub uzupełniona poprzez opublikowanie nowej Polityki prywatności w serwisie https://idesin.pl.